תקנים

השימוש בפיגומים בענף הבניה הוא נרחב ובלתי נפרד מתהליך הבניה. ישנם סוגים רבים של פיגומים למטרות שונות אך תמיד מעל לכל נבחנת בטיחות הפיגומים. ישנם פיגומים לבניה, לשיפוץ חזיתות,  לצביעה, לחיפוי  אבן ועוד.

הפיגומים נועדו לספק תמיכה לעובדי בניין ולציוד במהלך עבודות הבנייה. שימוש בפיגומים שאינם עומדים בתקני בטיחות היה עד לא מזמן הגורם העיקרי לפציעה ואף למוות של פועלי בניין. בדיוק משום כך בשנת 2018 עודכן חוק הבנייה, והתווספה לו חובת שימוש בפיגומים בעלי תו תקן אירופאי בלבד.

דרישות החוק

פיגומים – דרישות כלליות

פרק ג": פיגומים, סימן א" – כללי של התקנות מגדיר דרישות כלליות לפיגום.
תקנה 20 – בדיקת פיגום
"(א) מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד.
(ב) הבדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני שהחלו להשתמש בו,

ולאחר מכן –

(1) אחת לשבעה ימים לפחות;
(2) אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר;
(3) אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח.
 (ג) מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי דין וחשבון על כל בדיקת פיגום ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבניה. הוראה זו לא
תחול לגבי פיגום שאין אדם עלול ליפול ממנו לעומק העולה על 2 מטרים ולגבי פיגום חמורי." (הערות לגבי פיגום חמורי בתחתית העמוד) 
באופן כללי התקנות הללו הותקנו עבור ענף הבנייה, ולכן האחריות על בדיקת הפיגומים הוטלה על מנהל העבודה בענף.
אך סביר להניח כי כוונת המחוקק הייתה ל"מנהל העבודה" של כל מקום עבודה במשק, בו משתמשים בפיגום (לדוגמה: בתעשייה). מכאן, שבדיקת הפיגומים תיעשה על ידי מנהל עבודה בחברה, בכפוף לדרישות של התקנות הרלוונטיות לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח–1988. לצורך העניין, מנהל העבודה חייב לקבל הדרכה מקצועית של יצרן הפיגומים.  

 

פיגום עצמאי


פרק ג": פיגומים, סימן ד" – פיגום עצמאי מפרט את הדרישות לפיגום עצמאי, ובתקנות מס" 54 עד 57 לפיגום עצמאי נייד:
תקנה 54 – פיגום עצמאי
"(א) הביסוס של פיגום עצמאי ואופן העמדתו ייעשו לפי הנדרש בתקנות 21 ו-35.
(ב) יציבותו של פיגום עצמאי ועמידותו יובטחו באמצעות קשירות אנכיות, קשירות אפקיות וקשירות אלכסוניות שיותקנו לכל
גבהו יתאימו לדרישות הכלליות המתייחסות לפיגומים.
(ג) הפיגום יחוזק לתשתית במידה הדרושה להבטחת שיווי משקלו ויציבותו.
(ד) גבהו של הפיגום לא יעלה על המידה הקטנה ביותר של בסיסו כפול שלוש.
 (ה) גובהו של פיגום הנמצא במקום סגור ומוגן מפני השפעת רוחות או מזג אויר, יכול לעלות על האמור בתקנת משנה (ד)
אך לא יעלה על המידה הקטנה ביותר של בסיסו כפול ארבע.
(ו) העליה למשטח העבודה תיעשה באמצעות מדרגות או סולמות נאותים אשר יותקנו באופן שיציבותו של הפיגום, בעת השימוש
בהם לא תיפגע."


תקנה 55 – פיגום עצמאי נייד


"לא ישתמשו בפיגום עצמאי נייד אלא אם כן בנוסף לאמור בתקנה 54 –
(1) השטח שעליו נמצא הפיגום מאוזן, מצופה בטון, אספלט או ריצוף מהודק כהלכה למניעת שקיעת גלגליו של הפיגום, ללא שקעים או חללים העלולים לסכן את יציבותו;
(2) הובטח, על ידי התקן נאות בפני תזוזה ממקומו, כל עוד נמצא עליו אדם."


תקינה


לעניין פיגומים אותר תקן של מכון התקנים הישראלי – ת"י 1139. תשומת הלב לחלקים:
חלק 1פיגומים: כללי
חלק 3 פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים
תקן זה דן בדרישות התכן, בדרישות הייצור ובשיטות הבדיקה של פיגומים ניידים ונייחים העשויים רכיבים טרומיים.
לעניין השימוש הבטיחותי בפיגום עצמאי נייד מצורף בהמשך נספח ג" של התקן הנ"ל. ניתן לעיין בתקנים ולרכושם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב, טל" 03-6465191.
נספח ג – בטיחות בשימוש בפיגומי המגדל (הנספח אינו חלק מהתקן)
הפרטים שלהלן הם דרישות בטיחות, הישימות לכל פיגומי המגדל:
1.  יש למלא אחר כל הוראות הבטיחות שבתקנות התכנון והבנייה ובתקנות הבטיחות בעבודה;
2. פיגומי מגדל ניידים יוקמו ויפורקו רק על ידי עובדים מנוסים בעבודות אלה ומודעים להוראות שבתקן;
3. אין להשתמש בחלקים פגומים!
4. הרכיבים שישמשו בפיגומים מקוריים לפי נתוני היצרן;
5. שטח הרצפה שעליו ינוע הפיגום יישא את משקל הפיגום ללא כל עיווי ויהיה מישורי, מוצק, יציב וחופשי ממכשולים. גבולי שיפוע הרצפה יהיו פחות מ-3%;
6. לא יימצא עובד על פיגום המגדל בעת הזזתו;
7. פיגום המגדל יונע ידנית במהירות קטנה ממהירות הליכה רגילה;
8. לפני השימוש בפיגום המגדל יש לוודא שהוא הוקם נכונה, בשלמות ובניצב למשטח (בהתאם לנתוני היצרן בגרסה הבסיסית);
9.  אין לחבר מיתקן הרמה לפיגום מגדל ואין להשתמש במיתקן כזה ללא אישור בכתב מהמהנדס;
10. אין להתקין גשר בין פיגום המגדל לבין הבניין;
11. לפני העבודה על פיגום המגדל יינקטו כל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת תנועה אקראית שלו, לדוגמה: יופעלו מעצורי הנעילה לגלגילונים בפיגומי מגדל ניידים ויכוונו לוחות הבסיס בפיגומי מגדל נייחים;
12. מותר לעלות על פיגום המגדל ולרדת ממנו אך ורק בגישות הפנימיות שבו;
13. אין לקפוץ אל משטחי העבודה שבפיגום מגדל או מעליהם;
14. פיגומי מגדל לעבודות חוץ יעוגנו (ככל האפשר) אל הבניין או אל מבנה יציב אחר.

 

מתוך אתר מאיה, קורס בטיחות למנהלי עבודה בענף הבנייה:

פיגום חמורי

פיגום חמורי מורכב ממשטח עבודה הנתמך על-ידי סמוכות חמורים מעץ או מתכת (מכאן שמו).

פיגום זה, יחסית לאחרים, הנו קל להעברה ממקום למקום בגלל ממדיו הקטנים יותר ומשקלו הנמוך. פיגום זה פחות יציב מהפיגומים אחרים משום שהוא נתמך על-ידי הקוזלות (חמורים) בלבד ואין חיבורים יציבים בין רכיביו.

כללי בטיחות

פיגום חמורי - כללי בטיחות

תקנות הבטיחות בעבודות בנייה מדגישות שלושה כללי בטיחות בעבודה עם פיגום חמורי:

1. גובה רצפת הפיגום לא יעלה על 2 מטרים מעל לקרקע

2. אסור להציב פיגום חמורי על גבי פיגום אחר

3. פיגום חמורי יוצב על גבי קרקע ישרה ומהודקת. יש לנקוט אמצעים מתאימים למניעת חדירת סמוכותיו לקרקע

מלבד שלושת כללים אלו יש שני דגשים נוספים המתייחסים למבנה בטיחותי של פיגום חמורי:

  1. אורך משטח העבודה מעבר לסמוכה יהיה מינימום 5 ס"מ ומקסימום 4 X עובי הלוחות של משטח העבודה.

  2. המרחק בין הסמוכות לא יעלה על 2 מטרים ויהיה בהתאם לנדרש בתקנות לפי עובי לוחות משטח העבודה.

  3. אין להשעין סולם על לוחות רצפת הפיגום.

  4. יש לחבר את לוחות משטח העבודה זה לזה ולנקוט אמצעים למניעת תזוזתם.